logo

Huurvoorwaarden

briefhoofd

Regeling houdende de algemene voorwaarden en voorschriften verbonden aan het gebruik van het sport en Cultureel Centrum Gorssel, vastgesteld in de bestuursvergadering de dato 23 juni 2005.

 

 1. Algemene bepalingen Artikel

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Sporthal : de sporthal met bijbehorende kleedkamers, tribunes, toiletten en doucheruimten.
 • Gehoorzaal : de gehoorzaal met de aan te wijzen kleedkamers, toiletten en doucheruimten.
 • Vergaderruimten : de vergaderruimten met toiletten en gangen.
 • Verhuurder : Stichting Sport en Cultureel Centrum. Hierna af te korten met SCC.
 • Huurder : de natuurlijke- of rechtspersoon, die het gehele of een gedeelte van het centrum heeft gehuurd en te wiens naam de gebruiksvergunning is gesteld.
 • Gebruiker : degene die op uitnodiging van de huurder de door hem gehuurde ruimte of een gedeelte daarvan gebruikt.
 • Beheerder : de persoon, die door de verhuurder is aangesteld en belast met het toezicht op gebruik van het SCC.
 • Leider (ster) : de persoon die door huurder is aangewezen om namens hem toe te zien op de naleving van de gebruiksvoorwaarden door bezoekers (toeschouwers en gebruikers. Bij schoolgebruik wordt het onderwijzend personeel als leider (ster) beschouwd.

Artikel 2.

Het centrum is op de navolgende dagen en tijden gesloten voor gebruik, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. 1 januari (Nieuwjaarsdag)
 2. Eerste Paasdag
 3. Eerste Pinksterdag
 4. Hemelvaartsdag
 5. 24 december vanaf 00 uur
 6. 25 december (Eerste Kerstdag)
 7. 31 december na 00 uur
 8. Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar)
 9. tijdens de zomervakanties van de lagere scholen in

 

Artikel 3.

 1. Het seizoen loopt van de eerste volle week na de zomervakantie van de lagere school tot en met de laatste schooldag van de lagere scholen in
  1. Verhuur geschiedt van maandag tot en met vrijdag seizoen
 2. Op de ingebruikgeving van het centrum zijn van toepassing de tarieven die door de SCC zijn De huurprijs wordt maandelijks aan de verhuurder gefactureerd mits anders overeengekomen.. De huurder kan worden verplicht tot het vooruit betalen van de huurprijs wanneer is gebleken dat de huurder structureel de betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt. Het gebruik van het centrum is slechts toegestaan na daartoe vooraf gekregen bevestiging van de verhuurder.
 3. Aanvragen voor het gebruik van het centrum dienen voor 1 april, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, schriftelijk bij de SCC te worden ( Eventueel te houden toernooien of ander evenementen dienen eveneens voor deze datum te worden ingediend).
 4. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd- de huurder gehoord- een reservering ongedaan te maken ten behoeve van het houden of doen houden van manifestaties, toernooien, evenementen d. waarvan het belang naar zijn oordeel een onderbreking rechtvaardigt. Betrokken huurders worden hiervan vroegtijdig in kennis gesteld. Voor de duur dat de vaste huurder het gebruik is ontnomen zal geen gebruiksvergoeding verschuldigd zijn.
 5. Onderverhuur door huurders is niet
 6. Overschrijding van de toegewezen gebruikstijd wordt in rekening

Artikel 4.

Wanneer daartoe volgens de verhuurder aanleiding bestaat, kunnen voor het gebruik van het centrum, naast de normaal van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Artikel 5.

 1. Het is verboden in de sporthal en kleedruimten te roken, etenswaren te nuttigen dan wel dranken te
 2. Het is niet toegestaan glaswerk in de sporthal mede te
 3. Dieren worden in het algemeen niet tot het centrum

Artikel 6.

Het parkeren c.q. stallen van auto’s, motoren, bromfietsen en fietsen mag uitsluitend geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de verhuurder.De invalidenparkeerplaatsen zijn uitsluitend te gebruiken met een geldige invalidenparkeerkaart.

Artikel 7.

Elke gebruiker of bezoeker van de in het centrum aanwezige ontmoetingsruimte dient zich stipt te houden aan de door medewerkers van S.C.C ‘t Trefpunt c.q. barpersoneel gegeven aanwijzingen.

Artikel 8.

Alle door of namens de SCC met betrekking tot het gebruik van de accommodatie gegeven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd.

Artikel 9.

De huurder dient ervoor te zorgen dat de gebruiker van de inhoud van deze regeling kan kennis nemen en voorts erop toe te zien dat dit reglement door de gebruiker in acht wordt genomen.

Artikel 10.

De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van en beschadigingen van eigendommen van de gebruikers.

B: Rechten en verplichtingen van de huurder

Artikel 11.

Huurders kunnen na schriftelijke toestemming van de SCC entreegelden heffen van bezoekers en/of gebruikers.

De kaartverkoop en de controle bij dergelijke evenementen moeten door en voor verantwoordelijkheid van de huurder geschieden.

Artikel 12.

Wanneer in de gehuurde ruimte publiek wordt toegelaten is de huurder verplicht te zorgen voor voldoende controle op het ordentelijke gedrag, de rust en de orde van dit publiek.

Artikel 13.

Toeschouwers worden uitsluitend toegelaten in de door de verhuurder aan te wijzen ruimte(n).

Artikel 14.

 1. Aanbrengen van reclame in of aan het gebouw is
 2. Mededelingen of wedstrijdindelingen d. mogen niet anders dan na toestemming van de verhuurder op de door hem aangewezen plaats en de door hem aangewezen wijze worden aangebracht.

Artikel 15.

 1. Het is verboden het gehuurde te betreden bij het gebruik voor lessen of trainingsdoeleinden, voordat de leider(ster) daarin aanwezig
 2. Huurder is verplicht ervoor te zorgen, dat bij ieder gebruik van het gehuurde voldoende leiding aanwezig is om toe te zien op de naleving van de gebruiksvoorwaarden door de
 3. Als leiding kunnen in dit verband fungeren personen, die meerderjarig zijn en voldoende overwicht Naam en adres van de leiding dienen door de huurder in de aanvraag tot gebruik van het gehuurde te worden vermeld.
 4. Van elke verandering in de leiding dient terstond door de huurder aan de beheerder te worden kennis

Artikel 16.

Ongeacht de in het vorige artikel bedoelde toezichthoudende leiding, blijft huurder er tevens voor verantwoordelijk dat lessen, trainingen, wedstrijden, e.d. worden geleid door personen die hiertoe bekwaam zijn.

Artikel 17.

Onder gebruik van de sporthal wordt mede verstaan:

 

 1. Het gebruik van de voor algemeen doeleinden beschikbare materialen en
 2. Het gebruik van de voor een tak van sport specifieke De verenigingen dienen zelf voor ballenmateriaal/shuttles e.d. te zorgen.
 3. De daartoe door de beheerder aan te wijzen kleed- en waslokalen en Het is de gebruiker verboden andere lokaliteiten w.o. gangen die niet rechtstreeks naar het gehuurde voeren, te betreden, dan die welke overeenkomstig de vergunning in gebruik zijn gegeven c.q. door de beheerder zijn aangewezen.

Artikel 18.

Bij het gebruik van de sporthal moeten voorts de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

 1. Het betreden van de zaalvloer is uitsluitend toegestaan met Gebruik van straatschoeisel, waaronder ook wordt begrepen zaalsportschoeisel dat op straat wordt gedragen, is ten strengste verboden. Gymnastiekschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.
 2. Alle toestellen en materialen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn
 3. Al naargelang de tak van sport, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de voor die tak van sport noodzakelijke
 4. De bij de beheerder geleende materialen moeten terstond na het beëindigen van het gebruik worden
 5. Het gebruik van magnesiumpoeder is toegestaan mits na afloop zowel de vloer als de werktuigen door de gebruiker van het poeder worden
 6. De gebruikte ruimten moeten in opgeruimde en nette staat worden
 7. Wedstrijden mogen alleen uitlopen als de beheerder hier toestemming voor Wanneer uitlopen i.v.m. opvolgende gebruik niet mogelijk is, dient een wedstrijd op het tevoren afgesproken tijdstip te worden beëindigd.
 8. Kleedkamers moeten uiterlijk 15 minuten na de huur van de sporthal zijn
 9. Kleding dient in de daarvoor bestemde kleedruimtes te worden
 10. Handelingen aan verwarmings-, licht-, geluid- en douche-installaties zijn ten strengste
 11. De huurder is verplicht tot het gereedmaken van de benodigde velden en het plaatsen van de benodigde toestellen, alsmede het afbreken en opbergen van deze Dit speelklaar maken en opbergen dient te geschieden binnen de huurtijd.
 12. De bepalingen sub f, h, i, j en k zijn ook van toepassing op het gebruik van de evenementenvloer en de overige sport- en recreatieruimten in het

Bij wedstrijden dienen de spelers van bezoekende clubs door de thuisspelende vereniging van deze bepalingen op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 19.

 1. De in het centrum aanwezige geluidsinstallatie en het scorebord mogen alleen na toestemming van de beheerder worden In dat geval dient de bediening te geschieden volgens door de beheerder te geven aanwijzingen. Een zg. loopmicrofoon wordt niet in bruikleen gegeven.
 2. In het centrum is H.B.O.-material (verbanddoos type A) aanwezig. Huurder wordt aanbevolen te zorgen voor de aanwezigheid van een deskundige E.H.B.O.-er.

 Artikel 20.

Tijdens de uren waarop hij het centrum in gebruik heeft aanvaard is de huurder verantwoordelijk voor het gedrag van de gebruikers. De huurder is aansprakelijk voor alle niet uit het normale gebruik voortvloeiende verontreiniging en schade welke door of namens hem toegelaten personen is ontstaan. De gebruiker is verplicht terstond mondeling aan de beheerder van elke aangebrachte schade melding te maken. Herstel van deze schade of verontreinigingen zal in opdracht van verhuurder geschieden voor rekening van huurder. De kosten hiervan dienen door huurder op eerste aanzegging te worden voldaan.

Artikel 21.

 1. Aangenomen wordt dat de huurder het gehuurde met de zich daarin bevindende voorwerpen in goede en schone staat heeft
 2. Als hij bij het in gebruik nemen een beschadiging, vermissing of verontreiniging aantreft, dient hij hiervan onmiddellijk de beheerder in kennis te
 3. De huurder vrijwaart de SCC voor alle aanspraken welke derden jegens haar mochten doen gelden, wegens schade waarvoor de huurder krachtens dit reglement verantwoordelijk

Artikel 22.

Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan:

 1. Het centrum of gedeelte(n) hiervan in gebruik te geven aan
 2. Verenigingsmaterialen en/of toestellen in het centrum op te slaan of op te